دریافت فایل(پیش بینی بار در سیستمهای انرژی)

حجم فایل : 3.1 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 132 بسم الله الرحمن الرحیم پیش بینی بار در سیستمهای انرژی فهرست مطالب عنوان فصل اول : مقدمه اي بر پیش بینی بار در سیستم هاي توزیع انرژي الکتریکی 1-1 مقدمه کلی و تاریخچه 2-1 اهداف پروژه 3-1 تقسپیش بینی بار در سیستمهای انرژی||دی سی50680773|dcy50010534|
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پیش بینی بار در سیستمهای انرژی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 3.1 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 132
بسم الله الرحمن الرحیم پیش بینی بار در سیستمهای انرژی فهرست مطالب
عنوان

فصل اول : مقدمه اي بر پیش بینی بار در سیستم هاي توزیع انرژي الکتریکی
1-1 مقدمه کلی و تاریخچه
2-1 اهداف پروژه
3-1 تقسیم بندي زمانی پیش بینی بار
4-1 مرور روشهاي پیش بینی بار سیستم هاي توزیع انرژي 1-4-1 پیش بینی بار با روش رگرسیون خطی
2-4-1 پیش بینی بار با سریهاي زمانی تصادفی
1-2-4-1 روش خود برگشتی
2-2-4-1 روش حرکت متوسط
3-2-4-1 روش خود برگشتی حرکت متوسط
4-2-4-1 روش خود برگشتی تجمع یافته با حرکت متوسط
3-4-1 روش یکنواخت سازي نمایی عمومی 4-4-1 پیش بینی بار با کاربري ارضی
5-4-1 پیش بینی بار با شبکه هاي عصبی
6-4-1 پیش بینی بار با منطق فازي
فصل دوم: پیش بینی بار در سیستم هاي توزیع با روش رگرسیون
1-2 مقدمه
2-2 تقسیم بندي کلی روشهاي کلاسیک پیش بینی بار و بررسی روش رگرسیون
3-2 اصلاح روش پیش بینی بار رگرسیونی 1-3-2 اصلاح اول: حل مشکل انتقال بار
2-3-2 اصلاح دوم:حل مشکل استنتاج سطح خالی
3-3-2 اصلاح سوم: حل مشکل گروه بندي
4-2 اطلاعات مورد نیاز
5-2 اعمال روش بهبود یافته
6-2 آزمایش و نتیجه گیري
فصل سوم: پیش بینی بار به روش کاربري ارضی
1-3 مقدمه 2-3 معرفی روش کاربري ارضی
3-3 مراحل روش کاربري ارضی
1-3-3 تقسیم بندي شهر به سلولهاي مساوي
2-3-3 گروه بندي مشترکین
1-2-3-3 مناطق مسکونی
2-2-3-3 صنایع سنگین و مصرف کنندگان بزرگ
3-2-3-3 صنایع کوچک و خدماتی
4-2-3-3 اماکن تجاري 5-2-3-3 روشنایی اماکن عمومی
6-2-3-3 اماکن خاص
4-3 ناحیه بندي شهر
5-3 اعمال روش
1-5-3 پیش بینی بار مناطق مسکونی
2-5-3 پیش بینی بار مناطق تجاري
3-5-3 پیش بینی بار روشنایی معابر 4-5-3 پیش بینی بار اصلی و خدماتی
5-5-3 پیش بینی بار اماکن خاص
6-3 نتیجه فصل فصل چهارم : پیش بینی بار با استفاده از فیلتر کالمن
1-5 مقدمه
2-5 پیش بینی بار
3-5 پیش بینی بار در شبکه برق هاي منطقهاي و سیستم هاي توزیع 4-5 تعیین مدل ریاضی جهت پیش بینی بار در یک شبکه نمونه
5-5 استفاده از فیلتر کالمن جهت تخمین بهینه حداکثر بار مصرفی
فصل اول
مقدمه ای بر پیش بینی بار در سیستم های
توزیع انرژی
1-1 مقدمه کلی و تاریخچه
پیش بینی بار یک فرایند مرکزی و جامع در برنامه ریزی و بهره برداری صنعت برق بوده است. روشهای برخورد زیادی در دو دهه اخیر برای به کارگیری این مسئله تحقیق و بررسی شده اند.این روشها اغلب ماهیتا با هم تفاوت داشته و به نظریات مختلف مهندسی و تحلیل های اقتصادی پاسخ می دهند.
یکی از مراحل مهم در طراحی سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی پی...