دریافت فایل(دانلود عناصر محوطه سازی و فضای سبز،سنگ فرش،آب نما ومصالح جدید)

محوطه یک ساختمان به عنوان اولین فضایی که بازدید کننده درآن قدم می نهد از اهمیت بسزایی برخوردار است . خواه این ساختمان یک مدرسه باشد یا یک بیمارستان یا حتی فضای یک منزل مسکونی .فردی که برای اولین بار وارد مکان می شود با هر نگاه درباره محیط اطراف خود قدانلود عناصر محوطه سازی و فضای سبز،سنگ فرش،آب نما ومصالح جدید||دی سی50281864|dcy50010534|
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود عناصر محوطه سازی و فضای سبز،سنگ فرش،آب نما ومصالح جدید آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

محوطه یک ساختمان به عنوان اولین فضایی که بازدید کننده درآن قدم می نهد از اهمیت بسزایی برخوردار است . خواه این ساختمان یک مدرسه باشد یا یک بیمارستان یا حتی فضای یک منزل مسکونی .فردی که برای اولین بار وارد مکان می شود با هر نگاه درباره محیط اطراف خود قضاوت میکند .


قبل از شروع محوطه سازی موارد زیر باید اجرا گردد :
(1 تخریب ساختمانهای قدیمی.
(2دفع گیاهان و کندن اشجار.
(3پر کردن چاه ها و قنوات.
(4 تأمین آب کشاورزی و آبرسانی شهری.
(5تسطیح محوطه.
(6حفظ محوطه از نفوذ و ورود آب.
(7نصب نقاط مبدا و نشانه.
(8 زهکشی* پرکردن چاه ها و قنوات با استفاده از خاک ، شفته و سنگ لاشه صورت می گیرد.* چنانچه عمق چاه بیش از 10 متر باشد باید توسط خاک و مخلوط رودخانه ای پر شود.* تسطیح محوطه عبارت است از رفع پستی و بلندی ها و ناهمواری های موجود محوطه تا رسیدن به تراز مورد نظر برای شروع کارهای ساختمانی.


زهکشی محوطه :
عبارت از انحراف و خارج نمودن آبهای ناشی از بارنگی ، تثبیت و کنترل سطح آب زیر زمینی تا عمق و تراز معین می باشد.
به منظور کنترل و پایین انداختن سطح آب زیرزمینی از روش زهکشی پمپاز می توان استفاده نمود.این روش از طریق حفر چاه های با عمق زیاد صورت می گیرد.
جداول و آبروها :
مقاطع (V) شکل برای جمع آوری آبهای سطحی است.
در کف سازی کانال ، عیار مناسب سیمان 250 کیلوگرم در مترمکعب بتن می باشد.
در کف سازی کانال ، حداقل ضخامت بتن در وسط 10 سانتیمتر در نظر گرفته می شود.


پیاده رو ها :
عرض مناسب برای پیاده روهای اصلی برابر 5/1 متر در نظر گرفته می شود.
عرض مناسب برای پیاده روهای فرعی برابر 1/2 متر در نظر گرفته می شود.
عرض مناسب برای پیاده روهای مخصوص عبور یک خانوار 0/9 متر در نظر گرفته می شود.
حداقل شیب عرضی در پیاده رو ها برابر 2 درصد در نظر گرفته می شود.
جهت زیرسازی پیاده رو ها در مناطق گرم شفته آهک توصیه می شود.


این فایل دارای 75 اسلاید به صورت پاورپوینت میباشد.