دریافت فایل(بهینه سازی محدوده معدنکاری روباز با شیب دیواره کمتر از 1:1 با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی پویا)

در این تحقیق موضوعات معدن روباز، بهینه سازی، محدوده نهایی، شیب دیواره بررسی می شود در این مقاله الگوریتم جدیدی بر پایه الگوریتم برنامه ریزی پویا ارائه شده است که با استفاده از آن می توان محدوده بهینه معدنکاری را برای شیب های کمتر از 1:1 مثلاً شیب 1:2بهینه سازی محدوده معدنکاری روباز با شیب دیواره کمتر از 1:1 با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی پویا||دی سی50086911|dcy50010534|شیب,دیوار,معادن روباز,معدن,بهینه سازی,معدنکاری,الگوریتم برنامه ریزی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بهینه سازی محدوده معدنکاری روباز با شیب دیواره کمتر از 1:1 با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی پویا آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در این تحقیق موضوعات معدن روباز، بهینه سازی، محدوده نهایی، شیب دیواره بررسی می شود در این مقاله الگوریتم جدیدی بر پایه الگوریتم
برنامه ریزی پویا ارائه شده است که با استفاده از آن می توان محدوده بهینه معدنکاری را برای
شیب های کمتر از 1:1 مثلاً شیب 1:2 تعیین نمود. در الگوریتم پیشنهاد شده در این مقاله، با
ساخت مدلهای اقتصادی میانی و نهایی، محدودیت حداکثر شیب دیواره معدن بدون ایجاد تغییر
در ابعاد بلو کهای مدل اقتصادی اولیه، به مدل اقتصادی نهایی منتقل و الگوریتم مورد نظر برای
یافتن محدوده بهینه معدنکاری بر روی آن اجرا می شود.الگوریتم برنامه ریزی پویا در میان الگوریت م های دو بعد یای که تا کنون برای تعیین محدوده بهینه معدنکاری
روباز ارائه شده است، به دلیل بهره مندی از یک نظریه ریاضی غنی و ارائه تضمین در تعیین محدوده بهینه
معدنکاری دارای مقبولیت و اعتبار بیشتری است . یکی از محدودیت های عمده الگوریتم مورد نظر، عدم
قابلیت استفاده از آن برای جستجوی محدوده بهینه معدنکاری با شیب دیواره کمتر از 1:1 بر روی مدل
بلوکی محدوده معدنکاری است . بنابراین استفاده از الگوریتم برنامه ریزی پویا برای تعیین محدوده معدنکاری
با شیب کمتر از 1:1 ، تنها با تغییر ساختار ابعادی مدل بلوکی و ابعاد بلوک ها و سپس ساخت مدل بلوکی
جدید امک ان پذیر است . در این مقاله الگوریتم جدیدی بر پایه الگوریتم برنامه ریزی پویا ارائه شده است که با
استفاده از آن می توان محدوده بهینه معدنکاری را برای شیب های کمتر از 1:1 مثلاً شیب 1:2 بدون تغییر
ساختار ابعادی مدل بلوکی تعیین نمود.