دریافت فایل(مبانی نظری و پیشینه خصوصی سازی در صنعت بیمه)

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1 ) مقدمه. 10 2-2 ) تعریف کلی بیمه. 11 2-3 ) تاریخچة پیدایش بیمه. 12 2-4 ) جریان ظهور و گسترش بیمه در ایران. 13 2-5 ) انواع بیمه در صنعت بیمه ایران. 20 2-6 ) جایگاه مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور. 24 2-7 ) شاخص های بیممبانی نظری و پیشینه خصوصی سازی در صنعت بیمه||دی سی40249355|dcy50010534|مبانی نظری و پیشینه خصوصی سازی در صنعت بیمه
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه خصوصی سازی در صنعت بیمه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 ) مقدمه. 10

2-2 ) تعریف کلی بیمه. 11

2-3 ) تاریخچة پیدایش بیمه. 12

2-4 ) جریان ظهور و گسترش بیمه در ایران. 13

2-5 ) انواع بیمه در صنعت بیمه ایران. 20

2-6 ) جایگاه مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور. 24

2-7 ) شاخص های بیمه و ارزیابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقایسه با ایران. 26

2-8 ) خصوصی سازی در ایران. 31

2-9 ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران. 34

2-10 ) آغاز جریان خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران بعد از انقلاب... 35

2-11 ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه. 35

2-12 ) نظارت بر عملیات بیمه و انواع مقررات نظارت در شرایط خصوصیسازی.. 40

2-13 ) فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه. 41

2-14) عملکرد هفده ساله صنعت بیمه کشور ( سال های 1389-1373) 48

2-15 ) بازار جهانی بیمه در سال 2011 میلادی.. 51

2-16 ) تجربه چند کشور در زمینه خصوصی سازی صنعت بیمه. 52

2-17) سابقه تحقیق.. 58